Logo e-comBot


ราคา "พิเศษ" สำหรับ Resellers & Dealers

ชุด eComBot™ จน.สินค้า จน.เดือน จำนวน ส่วนลด ราคาสุทธิ
(บาท)
จำนวน ส่วนลด ราคาสุทธิ
(บาท)
490.- บาท 40 1 10 ชุด 20% 3,920.- 20 ชุด 30% 6,860.-
750.- บาท 80 1 10 ชุด 25% 5,625.- 20 ชุด 35% 9,750.-
  สั่งซื้อชุดคิทได้ที่นี่

Resellers & Dealers ปัจจุบัน
SE-ED Book Centers

The Book Chest
  DATA IT Superstore
Cubook
  Brain Center
Skybook
ศูนย์หนังสือสื่อภาษา
* เมืองทองธานี *

and Other Dealers
(click to see their locations here!)
  ร้านนายอินทร์

หมายเหตุ
1. อัตราราคาข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้เรียบร้อยแล้ว
2. อัตราราคาชุดคิทของ eComBot™ ปกติมีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้คือ
 
แบบที่ 1 490.- บาท ต่อ 40 รายการสินค้า สำหรับ 1 เดือนแรก
และเดือนละ 490.- บาท สำหรับเดือนต่อๆ ไป
แบบที่ 2 750.- บาท ต่อ 80 รายการสินค้า สำหรับ 1 เดือนแรก
และเดือนละ 750.- บาท สำหรับเดือนต่อๆ ไป
3. หนึ่งชุดคิทของ eComBot™ สร้างได้เพียง 1 ร้านค้าเท่านั้น ไม่สามารถซื้อหลายชุด แล้วไปรวมเป็นร้านค้าเดียวกันได้ เพราะการขยายจำนวนสินค้า และระยะเวลา ท่านสามารถ ทำได้ที่ Service center อยู่แล้ว
4. ค่าจัดส่งชุดคิทนี้ "ฟรี" ทั่วประเทศไทย
5. จน.สินค้า หมายถึง รายการสินค้าที่สามารถขายได้ ต่อหนึ่งร้านค้า (e-Store)
6. จน.เดือน หมายถึง ระยะเวลาเช่ารายการ eComBot™ ช่วงเริ่มต้น ซึ่งก่อนหมดอายุ จักต้องมีการ ต่ออายุที่ Service Center และชำระเป็นรายเดือนหลังจากนั้น
7. การจำหน่ายสินค้า โปรดจำหน่ายในราคาขายปลีก มาตรฐานของบริษัทฯ คือ
 •  
 • ชุด 40 สินค้า ระยะเวลาเช่าเริ่มต้น 1 เดือน จำหน่ายชุดละ 490.- บาท
 •  
 • ชุด 80 สินค้า ระยะเวลาเช่าเริ่มต้น 1 เดือน จำหน่ายชุดละ 750.- บาท
  ทั้งนี้เพื่อ ป้องกันปัญหาการแข่งขันเรื่องราคา อันจะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อตลาดโดยรวม ในระยะยาว อนึ่งชุดคิท eComBot™ ดังกล่าวนี้ แตกต่างจาก ชุดคิทที่จัดเก็บในรูป CD-ROM ทั่วๆ ไป ซึ่งมีโอกาสล้าสมัยได้ และทำให้ต้อง จำหน่ายเลหลังในบางครั้ง แต่สำหรับชุดคิทของ eComBot™ นี้ จะมีการปรับปรุงระบบ ฟังก์ชัน และสมรรถนะการทำงาน เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่มีวันล้าสมัย แต่ตรงกันข้ามชุดที่จำหน่ายในภายหลัง กลับได้เริ่มต้น ใช้ระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม (ลูกค้าที่ซื้อไปก่อน จะได้รับสิทธิ์ที่ใช้ระบบ ที่ปรับปรุงนี้ใหม่ด้วยเช่นกัน) ฉะนั้นแนวโน้ม ชุดคิทน่าจะมีมูลค่า และคุณค่า ที่สูงขึ้น มากกว่าที่จะลดลง
  หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านจำหน่ายชุดคิท สูงหรือต่ำกว่า ที่บริษัท กำหนดไว้นี้ โดยพลการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเพิกถอนสิทธิพิเศษ ต่างๆ ที่ท่านได้รับ รวมทั้งยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่านด้วย
  8. สำหรับผู้ที่มี eComBot ชุดเดิมอยู่ จำนวนสินค้าจักถูกปรับจำนวนขึ้น โดยอัตโนมัติ คือ ชุดราคา 490.- บาท/เดือน จำนวนสินค้าจะเพิ่มจาก 20 รายการ เป็น 40 รายการ และชุดราคา 750.-บาท/เดือน จำนวนสินค้าจักเพิ่มเป็น 80 รายการ ฉะนั้นจึงขอให้ท่าน ปรับแก้จำนวนสินค้าที่ฉลากด้านหลังซองด้วย


  [ What is eComBot ? ]    [ Why you need it ? ]    [ What it serves ? ]    [ Spec & Style ]    [ Go get it ! ]    [ Service Center ]    [ FAQ ]   


  Disclaimer and © Copyright 1999 - Max Savings Co., Ltd. Designed & Developed by Maxcyber® All rights reserved.